top of page

שירותים

יעוץ, ליווי, אפיון, פיתוח, הדרכה והטמעה של תשתיות ניהול בארגונים. כל השירותים ניתנים ללא כל קשר לספקי פתרונות כלשהם וההתקשרויות עם ספקי פתרונות במהלך בניית הפתרונות, ייעשו על בסיס הפיתרון הטוב ביותר לארגון, לאופיו, לצרכיו ויכולותיו.
הדרכה והטמעה

 

 • בניית תוכנית ומערך הדרכה

 • ביצוע הדרכה לכלי ניהול וניהול ידע

 • ליווי הארגון בשלבי ההטמעה

 • ביצוע מדידה, הערכה ושיפור המנגנונים 

 

תהליכים ושיטות עבודה
 • למידת הארגון, חזונו ומטרותיו

 • גיבוש שיטות ונהלי עבודה

 • בחירת תשתיות ניהול (תהליכים, כלים וטכניקות)

 • הטמעת תקשורת פנים ארגונית מונחית משימות

Hands on Keyboard
אפיון ובחירת מערכות מידע
 • בחינה ואפיון של צרכים ואתגרים​

 • בחירת מערכת המידע המתאימה ביותר

 • סיוע בבחירת ספק/מיישם

 • ניהול האפיון המערכות

 • ליווי פיתוח ויישום​

"או שזה יעבוד פשוט, או שזה פשוט לא יעבוד..."

bottom of page